Senior lid

144,00 / jaar

  • Inschrijfgeld éénmalig € 15,-
  • inclusief K.N.V.v.L. lidmaatschap
  • Gratis vliegles (zie info vliegles)

Junior lid

99,40 / jaar

  • Inschrijfgeld éénmalig € 15,-
  • inclusief K.N.V.v.L. lidmaatschap
  • Gratis vliegles (zie info vliegles)

Donateur

Vanaf €10,- / jaar

  • Meer doneren mag altijd.
  • Geen K.N.V.v.L. lidmaatschap

F.A.Q

Veel gestelde vragen

Hoe zit het met het KNVvL lidmaatschap?

Als je lid wordt van onze club, schrijven wij je ook gelijk in als lid van de KNVvL afdeling Modelvliegsport (KNVvL staat voor: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart). De kosten van het KNVvL-lidmaatschap zijn inbegrepen in onze contributie.

Wat zijn de regels als ik niet per 1 januari lid wil worden?

Je verplicht je tot betalen van het lidmaatschapsgeld in evenredigheid voor de resterende kwartalen van het lopende kalenderjaar, inclusief het kwartaal waarin je lid wordt! De volgende jaren betaal je in november ongeveer 50% van de contributie voor het komende kalenderjaar en na onze algemene ledenvergadering (meestal medio februari) waar eventuele contributieaanpassingen worden vastgesteld voor het lopende jaar, het resterende gedeelte.

Wat is de duur van het lidmaatschap?

Het lidmaatschap wordt automatisch van jaar tot jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar voor één november en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal vier weken. Indien het lidmaatschap voor één november van een verenigingsjaar is opgezegd, met inachtneming van de hiervoor genoemde opzeggingstermijn, eindigt het lidmaatschap op één januari van het jaar volgend op het jaar waarin is opgezegd. (conform de statuten, artikel 5, lid B3).

Heb ik een aparte verzekering voor modelvliegen nodig?

Je dient zelf een WA verzekering te hebben met dekking voor modelvliegen. Alle verenigingen en leden van de KNVvL-afdeling Modelvliegsport vallen tevens onder een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is een aanvullende voorziening op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de leden en een primaire verzekering voor bestuursleden en instructeurs. Voor details en de dekking van de verzekering wordt verwezen naar de site van de KNVvL: https://www.knvvl.nl/modelvliegsport/veiligheid/verzekeringen